جناب بوم نقاشی

جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی  چه نقشی  می خوای بکشی؟
یه وقت نری غم نکشی اخمها رو در هم نکشی
عاشق و تنها نذاری      بی دم و همدم نکشی
غصه رو پر رنگ نکنی      شادیها رو کم نکشی
یه وقت نری جنگی بشی     خط مقدم نکشی
تانک و مسلسل نیاری   آتش به عالم نکشی
خوبیها رو سر نبری            داغ محرم نکشی
خیانت و مد نکنی       خنجر رو پشتم نکشی
برادرات رو نکُشی                بچه آدم نکشی
جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی  چه نقشی  می خوای بکشی؟
یه وقت نری مشکی نشی   تاریکی و شب نیاری
شلاق و چاقش نکنی        فلک و تو مکتب نیاری
داروی قلابی نشی          واسه مریض تب نیاری
مردم و بدبخت نکشی      جونها رو بر لب نیاری
قهر و موقر نکنی          سگ سر منصب نیاری
جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی  چه نقشی  می خوای بکشی؟
می تونی دریا بکشی     عمیق و تنها بکشی
دل بزنی به دریا ،               پا روی دنیا بکشی
ساحل رو کوچیکش کنی          تو دورترین جا بکشی
موجها رو راهیشون کنی                    امید به فردا بکشی
آسمون رو آبی کنی                            بالا سر ابرها بکشی
یعنی "یک رنگی" رو باید                                بالاترین جا بکشی
 ماسه ها رو رنگ وارنگ                                         پائین زیر پا بکشی
جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی  چه نقشی  می خوای بکشی؟
می خوای یه میدان بکشی رستم دستان بکشی
دنیا رو با خوب و بدش              گرد بیابان بکشی
جنگی میان رستم                           با دیو پرستان بکشی
پرده نقالی بشی                                        نُقل فراوان بکشی
یک طرفی یک پرده از                          سام نریمان بکشی
دیو پلید روسیاه                        زخمی تو زندان بکشی
یک طرفش کرب وبلا              آفتاب سوزان بکشی
عباس و مشک پر آب با لبی عطشان بکشی
قلعه خیبر بسازی
نور فراوان بکشی
لیف تن شهریار کنی             شاه واسه مردان بکشی
شاه ادب رو دو زانو                       نزد یتیمان بکشی
کار یدالهی کنی                     تو سفره ها نان بکشی
نقال و نقل و مردم                       هر سه را حیران بکش
جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی  چه نقشی  می خوای بکشی؟
 می خوای یه جنگلو بکش                         کنار جنگل جو بکش
کنار جو شکارچی و                             چند تا سگ تیز رو بکش
تیری بکش توی کمون                                شکار رو روبرو بکش
بین شکارچی و شکار                         غریبه ای این سو بکش
هاله نور دور سرش                                تک گوهری نیکو بکش
یا هو بکش یا هو بکش                             یا لیس الا هو بکش
یا ثامن الشمس الهدا                                  یا ضامن آهو بکش
جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی  چه نقشی  می خوای بکشی؟
می خوای یه بی همتا بکش یه تنهای تنها بکش
یه لم یلد یه لم یولد             یه لا و یه الا بکش
یه آیه از قران عشق               یه داور یکتا بکش
تو بهترین جای بهشت       تو عرش ، کبریا بکش
یه بارگاه پر از جلال        ستونهاش از طلا بکش
فرشته ها رو تو دو صف   ساکت و بی صدا بکش
تمام پیغمبرها رو               شاکر و پارسا بکش
خدا رو که نمی شه دید  چشمهای دل رو وا بکش
یه شاخه نسترن بیار
عطرش رو تو هوا بکش

جناب بوم نقاشی باید بگم با احترام وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنون بکشی فرهاد و شیرینش کنی عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی هرزه ها رو درو کنی باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی  چه نقشی  می خوای بکشی؟
می خوای اصلا سفید باش
پاک مثل روز عید باش
واسه تموم عاشقها
خوشبختی رو نوید باش
از دل تنگ، غم رو بگیر
قاصدک امید باش