تقدیم به غزه

هی ، انسان

با تو ام چشم چران

هی ، انسان
  ای فروشنده نان قیمت جان

هی ، انسان

دزد ناموس ناصح نسیان

هی ، انسان

ای مدافعان حقوق بشر                        ای هنر پیشگان بازیگر
پادشاهان اژدها  بر دوش              صلح دوستان سلاح فروش
روبهان چاپلوس شیک پوش      پس چرا ساکتید و سرد و خموش؟

اینجا غزه است
المپیک کشتار کودکان برپاست 
 شاهنششهان جهان
به اتفاق ائتلاف "  سلام بر کشتار "

 رکوردار سکوتند  پاچه خوار و شیرین کار!

ای امیران  لشکر بیداد                     ای مقامات حزب "همره  باد"
ای دبیران کل هم  بیکار                             ای قدر قدرتان بی مقدار
کیفتان گر جور است                                         و اگر مقدور است
لطف فرموده  گفتمان کافیست             به بشر خدمت گران کافیست
این خبرها که تازه می شنوید
از صدای نوار غزه می شنوید
المپیک کشتار کودکان برپاست 
و سابقه این مسابقه پیداست
و شاهنشهان این حامیان صلح
(قدرت مداران جرات ندار)
با اتفاق همه لاف زنان خود
رکورد سکوت را "له" کردند
المپیک را نگه کردند
و جهان از ترور خالی شد
زندگی ها چقدر عالی شد
این المپیک تا ابد باقیست