جناب بوم نقاشی

توضیح : جناب بوم نقاشی ... قبل از اینکه ترانه ای باشد یک جریان فکری است برای خوب دیدن و درست سنجیدن این جریان از اولین منظومه جناب بوم نقاشی آغاز گردیده است لذا شاید اگر ابتدا مورد اول را در اینجا  یا اینجا مطالعه فرمائید ارتباط پایدارتری با این جناب بوم برقرار فرمائید

آنچه مصلح من است به یقین ، نظرات و نقدهای محکم شماست

جناب بوم نقاشی با احترام باید بگم وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنونش کنی ، فرهاد و شیرینش کنی ، عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی ، هرزه ها رو درو کنی ، باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی چه نقشی می خوای بکشی

وقتشه مهمان بکشی - خط رو زمستان بکشی
بهار رو باورش کنی - نم نم باران بکشی
سبزه ها رو صفا بدی ، به آدما وفا بدی
لباس نو تنت کنی ، عیدی به بچه ها بدی
وقتشه که دعا کنی ، درد و غم و رها کنی
سفره هفت سین بچینی ، " حَوِل ِ حَالنَـا" کنی

جناب بوم نقاشی با احترام باید بگم وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنونش کنی ، فرهاد و شیرینش کنی ، عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی ، هرزه ها رو درو کنی ، باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی چه نقشی می خوای بکشی

صورتا رو زرد نکشی ، دل هارو پر درد نکشی
نزول خور رو باد نکنی ، دوره رو نامرد نکشی
زندگی پوشالی نشه ، دست بابا خالی نشه
مردی خجالت نکشه، دوباره خشکسالی نشه
جوونها مون خار نشن ، معتاد و بی عار نشن
انگل و ولگرد نباشن، علاف و بیکار نشن

جناب بوم نقاشی با احترام باید بگم وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنونش کنی ، فرهاد و شیرینش کنی ، عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی ، هرزه ها رو درو کنی ، باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی چه نقشی می خوای بکشی


حضرت والا نکشی، مردم و دولا نکشی
باجش و بیشتر نکنی،نرخش و بالا نکشی
عمر و تباهش نکنی نگدا رو شاهش نکنی
دزده رو قاضی نکشی ، دل رو سیاهش نکنی
پرده ها رو وا نکنی ، مردم و رسوا نکنی
شرم و حیا را نکـُشی، آشوب و بلوا نکن

جناب بوم نقاشی با احترام باید بگم وقتشه عاشق بکشی
لیلی رو مجنونش کنی ، فرهاد و شیرینش کنی ، عذرای وامق بکشی
دنیا رو زیر و رو کنی ، هرزه ها رو درو کنی ، باغ شقایق بکشی
جناب بوم نقاشی چه نقشی می خوای بکشی

خوبی دنیا رو بکش ، گل های زیبا رو بکش
آوای دلها رو بکش ، جناب "نیما" رو بکش
فصل بهاران و بکش ، امید یاران و بکش
سرود ایران و بکش "مریم تاران" و بکش
جمعی بکش آزاده استاد و بی افاده
دلداده و دل آرام ، آوا به دل نهاده
سنگ صبور محکم چون تیغ آب داده
دل نرم و پر محبت چون موم تاب داده