فصل ناب تغییر

فصل ما، فصل ناب تغییر است فصل ترجیح بند "تقصیر" است

فصل احساس بند و تحقیر است فصل توزیع حد و تعزیر است

فصل پرواز با پری بسته فصل حق مسلم هسته

فصل اجلاس های پیوسته فصل تحریم و فتح تاخیر است

فصل اخبار غزه و سنگ است فصل انکار مرگ بر جنگ است

فصل فیلتر نمودن ننگ است فصل تکثیر جمله زیر است!!

فصل تشدید نرخ ارزاق است فصل ترحیم فعل انفاق است

وقتی منطق به امر شلاق است فصل تکفیر ذکر تکبیر است

فصل ما فصل نسل بی باباست فصل ما فصل کوچه شهداست

فصل مردان روی ویلچرهاست فصل تحمیل جنگ تقدیر است

فصل نیل به فیض اعمال است فصل حال است و بردن مال است

فصل توجیه بخت و اقبال است، فصل تودیع علم و تدبیر است

فصل اعدام و چوبه دار است، فصل دانشجویان اشرار است

فصل اقرار به ضرب انصار است فصل تثبیت حرف زنجیر است

فصل توقیف کوه فرهاد است فصل یک پرچم خداداد است

فصل خورشید رفته از یاد است فصل شیر شکسته شمشیر است

فصل کوچ است به کوچه ی بن بست فصل بابا که زیر بار شکست

فصل خویشان که فکرشان خویشست فصل یک مادر زمین گیر است

فصل رفتن به سمت هرچه که هست فصل یک دخترک که دست به دست

می شود بین مردمی بد مست؛ سال ایدز است و فصل واگیر است

فصل سرما و برف و بوران است فصل منظومه ی "زمستان است"

فصل خواب خوش بهاران است فصل رویای هیچ تعبیر است

بعد آنی که ریخت این دیوار بعد مردن به زیر این آوار

بعد این سالهای ناهنجار بهر تغییر اندکی دیر است