آزمون


آزمون ، درس چی؟ کرب و بلا

هرکه آموخته دستش بالاآزادگی چیست؟ بندگی یعنی چه ؟

از بهر چه کرد رو به میدان مولا ؟