در حسرت آسمان (زلال عروضی پیوسته قافیه دار)

ضمن تشکر از استاد بیلوردی 

روز ها  ناپایدار
شب بلند و ترسناک و سرد و تار
 
ماه یخبندان و قحطی، فصل سرد انجماد
سال درد و ننگ و بیحالی و عار
 
زنده های سوگوار

سرزمینی مرگبار
دشت خشک وخالی وبس شوره زار
تشنگی و آفتاب و چنگ بردن در سراب
سرنوشتی اینچنین ناسازگار
سهم من شد روزگار!پی نوشت

  1. این زلال در وزن « فاعلاتن فاعلات » با تکثیر اولی می باشد
  2. در زلال عروضی، سطرها دو هجا دو هجا که، بزرگ و کوچک می شود .
  3. وزن این زلال

فاعلاتن فاعلات
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات
فاعلاتن فاعلات