آیات غزل

تقدیم به حضرت مادر 

به مناسبت بزرگداشت سومین سالگرد رحلت مادر(علیه الرحمه)

غزل رفتن تو عمر مرا زایل کرد
خون دل، قافیه شعر مرا مشکل کرد

در فراق تو بجز گریه به دادم نرسید
دوریت خنده منرا به درک واصل کرد

یک طرف فاصله ها و طرفی خاطره ها. 
این میان عقل نگنجید و جنون منزل کرد

نام تو گفتم و گفتند که شاعر شده ام
لطف یاد تو نظر بر من ناقابل کرد

دل من از هوس موی تو لب ریز شد و
وحی چشمان تو آیات غزل نازل کرد

شعر مجنون من از قطعه لیلایی تو
شمس تو مثنوی عمر را کامل کرد

آتش هجر تو با سوز جگر گشت عجین
مشعل حاصله این مرثیه را حاصل کرد

آخرین مصرع من بود که مرگ تو سرود
رحلتت نام و امضای مرا باطل کرد