بنی آدم (اصلاح شده)

بنی آدم اعضای یک پیکرند؟

اگر سعدی اینها ز یکدیگرند

چو عضوی بدرد آمده پس چرا

دگر عضوها بر سرش می پرند


چه اعضا که از جان هم بگذرند

چه اعضا که از مال هم نگذرند

چه کس دیده ای تو درین ناکسان

که چون کرکسان لاشه را می درند

از این سو به سر گر کلاه می نهند

از آن سو که سر با کلاه می برند

اگر شعر تو بر ملل خوانده اند

گلستان پند تو را منگرند

بنی آدمت را رها کرده و

به دنبال دزدین گوهرند!

***

چه مضحک شود سعدیا پیکری

که اندام آن یاغی و بربرند

چه پیکر چه هیکل چه اندام بود؟

که اعضای آن "زیر پا" یا "سر"ند

نه دستی که از هم گره واکنند

نه چشمی که بر درد هم بنگرند

نه آقای مغز و نه بانوی دل

مرید شکم، عبد پائین ترند

چه آید برون باز از این پیکران

که هم خود فروشند و هم بز خرند

***

چه اعضای پیکر چه جای دگر

بنی آدم اعضایی شرم آورند