X
تبلیغات
زولا

انسانها را یکسان آفریدند

من و تو هر دو انسان آفریدند
و گویا هر دو یکسان آفریدند

ترا آرام و با تیمی پزشکی
به زایشگاه ساسان آفریدند

درون یک اتاق فن کوئل دار
ترا با دست نرسان آفریدند

ولی منرا پس از پنچر نمودن
بناچار پشت نیسان آفریدند

مرا شرمنده کرده دربیابان
که بی تشریف و آسان آفریدند

برای من کویر خشک و بی آب
برای تو لواسان آفریدند

مرا جزو شتربانان دشتی
ترا از با کلاسان آفریدند

مرا از کودکان مردم آزار
ترا از بچه لوسان آفریدند

میان صد هزاران مرغ زیبا
ترا شکل خروسان آفریدند

مرا ساده لوحی همواره خندان
ترا سخت از عبوسان آفریدند

ترا هر روز و شب آقای داماد
و من را از عروسان آفریدند

مرا در پیش خود حتی غریبه
ترا از سرشناسان آفریدند

برایت حج واجب، حج عمره
به من فوقش خراسان آفریدند

برای تو سه تا ماشین، دو ویلا
مرا از بی لباسان آفریدند

برای من سماور آب جارو
ترا ست با رئیسان آفریدند

در این دنیا که مال زرگران است
مرا از آس و پاسان آفریدند

من و تو هر دو را یکسان یکسان
وهر یک را به یک - سان آفریدند

***

  • پی نوشت:
    • من و ترا گر هر دو انسان آفریدند
      هر دو سوزانند اما این کجا و آن کجا !!!!!