X
تبلیغات
زولا

بیل دیجیتال (طنز)

بر تراکتور داد کمباینی نوید 
بیل دیجیتال می آید پدید

صنعت تولید ماشینی شده
ماشین صنعت فقط چینی شده

سال نو را گفته تضمینش کنند
سهم تولید را  چو بنزینش  کنند

سال تولید است در ایران زمین
جشن ملی گشته بر پا توی چین

پاسخش را گفت این هم بگذرد 
سال و روز و ماه عالم بگذرد 

دیدی که طی شد جهاد اقتصاد 
می رود تولید ملی هم به باد 

ما فقط در آخر  صف مانده ایم
باز در کار مضاعف مانده ایم