وارونه

آدم که دیوانه شده
مین را
 بکارد در زمین
گندم
 بدزدد  از بهشت
عشق را
خنثی می کند ‼
بیچاره ابنای بشر
دنیایی وارونه شده