چوب الف پس کجاست_ ورژن جدید یار دبستانی من_

یاردبستانی من ،  با من و همراه منی
چوب الف بر سر ماست بغض من و آه منی
راستی ، واستا ببینم  ، چوب الف پس کجاست
آقا تو جیب شما ست؟ خانم تو کیف  شماست؟
برادر پشت میز چوب الف همونجاست
کنار پای شماست ، "پایه " میز شماست
برادر  از جا پرید  یکدفعه تا به تا شد
وقتیکه اینرو شنید رو الف جابجا شد
گفت الف نشانه امریکاست
هرکی الف می خواد از اون خائناست
الف فقط مستحب است به وافوور
مابقی جهان حرام و  منفور
خودت می دونی که الف درازه
چیز دراز فقط به ما می سازه
زار اگه بی  الف باشه  زر می شه
شراب می ره شرب مطهر می شه
، آدم  مکار ، مکرم  می شه
 جام رو ببین که یکدفعه جم می شه
داور محکمه ز حق دور می شه ،
 دشمن بیچاره رنجور می شه
آدم بی "آ" دم  می شه  خام  باشه زود خم میشه
حرامی  مَحرم میشه همه جا مُحرم میشه
یه ماجرای ناجور یه دفعه می شه جور جور
قیام عاشورایی ، قیمه میشه اونم شور

( تبصره : عین به  الف ادغامه حرف نباشه مصلحت نظامه)

والی یهو ول می شه آبها همه گل می شه
موقع ماهی گیری لا حق و باطل میشه
 جاعله مشغول میشه  وزیر و مسئول می شه
شال رو کمر شل می شه قاتله مقتول می شه
باد که می آد بد می شه آدم مردد می شه
خدا می آد خود میشه خودپرستی مد می شه

می خوای تو انسانی باش، برو تو اون راه بمیر
یار دبستانی باش ، از بغض و از آه بمیر
دشت بی فرهنگی ما بزرگترم شده حالا
دستامون و بسته به خود با زنجیرهاییی از طلا
برادر اینها رو گفت مابقی رو جا گذاشت

یار دبستانیش و دوباره تنها گذاشت