ما که ذرات اتم بشکافتیم

یا علی گفتیم ودندان ها شکست
یعنی حرف حق چنین آید بدست
هر که از حق مسلم دم زند
جنگ سردی هم نشد تحریم هست

روزما شام غریبان گشته است
روزگار نا نجیبان گشته است
هر سری شد گرم داغ تازه ای
هر دلی دست به گریبان گشته است

چون نسق کش آمده قاضی شده
فعل حال ساده ها ماضی شده
پاسخ شش حرفی گشته سرب داغ
حرف هفتم ، ختم نا راضی شده

حق ما در چنگ و دندان لق شده
تلخیش تلخ است ولی نا حق شده
ناکسی گشته کس "هرگز" همدم است
"هیچکس " بر "هیچ جا" ملحق شده

در قمار خویش تا ته باختیم
راه پیدا را ز گم نشناختیم
عاجز از دیدار یکدیگر شدیم
ما که ذرات اتم بشکافتیم

تا کجا هر دم غنی سازی کنیم
کو مبادا تا پس اندازی کنیم
از بساط خیمه شب بازی دهر
پرده ای مانده ، بیا بازی کنیم