بچه آدم

گفت:

برو بچه آدم شو؛ پدر

پسرک 

رفت و قابیل شدش